Privacy- en cookieverklaring

Kadans TripleO Campus BV en Kadans Science Partner XVIII BV zijn onderdeel van Kadans Holding BV.

Kadans Holding B.V., gevestigd aan de Rijksweg 5, 5076PB te Haaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij respecteren de privacy van onze relaties, werknemers en sollicitanten en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kadans Holding B.V. staat aan het hoofd van een groep van entiteiten en verricht daarnaast werkzaamheden voor derden. Het kan voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door Kadans Holding B.V. of één van haar werkmaatschappijen (hierna: Kadans).

In deze Privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op via info@kadans.com.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Wij kunnen persoonsgegevens van relaties en sollicitanten gebruiken voor één of meer van de onderstaande doelen:
• versturen van nieuwsbrieven;
• versturen van vacaturealerts;
• uitnodigingen voor events;
• in behandeling nemen van vragen en klachten;
• het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
• in behandeling nemen van serviceverzoeken;
• innen van vorderingen;
• betaling van schulden;
• beoordelen van de kredietwaardigheid van relaties;
• contact met relaties en sollicitanten;
• verwerken van sollicitaties;
• opbouwen personeelsdossier.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken van de bezoekers van onze website:
• IP-adres;
• cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, per telefoon, e-mail, brief of op een andere wijze, voor één van de hierboven genoemde doelen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:
• voor- en achternaam;
• adres;
• woonplaats;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;
• locatiegegevens;
• bankrekeningnummer;
• kopie legitimatiebewijs;
• overige gegevens die door u worden verstrekt.

Daarnaast kunnen in geval van sollicitatieprocedure de volgende gegevens worden verwerkt:
• nationaliteit;
• geboortedatum- en plaats;
• geslacht;
• burgerlijke staat;
• curriculum vitae (CV);
• motivatiebrief;
• opleidingsgegevens;
• resultaten van assessments;
• VOG;
• BKR registratie;
• kopie referenties;
• (kopie) paspoort.

 

Verzameling en beveiliging van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van relaties, werknemers en sollicitanten worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:
• Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
• Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf;
• Door verstrekking van persoonsgegevens door een werving- en selectiebureau;
• Door dienstverleners die worden ingeschakeld door ons om voor ons diensten te verlenen.

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van onze relaties, medewerkers en sollicitanten serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie.

 

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben relaties en sollicitanten verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:
• Recht op inzage;
• Recht op verbetering/aanvulling;
• Recht op verwijdering;
• Recht op het beperken van de verwerking;
• Recht op overdraagbaarheid;
• Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij Kadans, te bereiken via info@kadans.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen.

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij controller van Kadans. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van relaties en sollicitanten delen met:
• Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten;
• Kadans Holding B.V. of één van haar werkmaatschappijen;
• Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Kadans diensten te verlenen;
• Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Meer specifiek geldt voor enkele relaties:
Op het moment dat wij een overeenkomst met u wensen aan te gaan, verstrekken wij mogelijk uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (DAS Bedrijfsinformatie). DAS Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van uw onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. DAS Bedrijfsinformatie gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en naar de contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door DAS Bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze relaties en sollicitanten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens van relaties en sollicitanten niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 

Cookies of vergelijkbare technieken en links

Onze website maakt gebruik van cookies ter verbetering van het functioneren van de website. Mogelijk worden gebruiksgegevens op een later moment gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. De gebruiksgegevens die hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd.

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website daarom regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.